فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

ما به توان کارکنان خود به عنوان عامل کلیدی برای نائل شدن به اهداف راهبردی شرکت ایمان داریم . بر این اساس، در طی فرآیند گزینش، در پی جذب افرادی هستیم که علاوه بر برخورداری از مهارتهای موردد نیاز، توان شکل دهی یک ارتباط سالم و مسئولانه با مجموعه پویش پرداز را داشته و در نتیجه آن، کارکنان و مجموعه شرکت هر دو از آن منتفع گردند.
- شما می توانید با انتخاب گزینه ی مورد نظر در لیست مشاغل مورد نیاز، ضمن مطالعه شرایط، در صورت علاقه مندی نسبت به تکمیل فرم استخدام و ارسال رزومه خود اقدام نمائید.

مشاغل مورد نیاز:

S5 Box