رله های خودروئی

رله های خودروئی

امروزه در صنعت خودروسازی، رله ها به عنوان عناصری که با دریافت فرمانهای الکتریکی، هر مجموعه ای از خودرو را با توجه به ماهیت عملکردی آن، کنترل می کنند از اهمیت بالائی برخوردارند. عملکرد آنها نیز گاه به سادگی برقراری یک مسیر جریان، و گاه با فراهم کردن سیکل های زمانی و جریانی و کنترل های خاص، پیچیده می باشد.
طراحی و تولید رله های خودروئی، از اولین حوزه های فعالیت این مجموعه در صنعت قطعه سازی خودرو بوده است که تنوع تولیدات و تجربه کسب شده به حتم، تسهیل کننده پاسخ به نیاز مشتریان در این حوزه خواهد بود.

S5 Box