اطلاع رسانی ثبت وقایع شهری

سامانه نرم افزاری اطلاع رسانی ثبت وقایع شهری

این سامانه، نرم افزاری جامع جهت مدیریت اطلاع رسانی ، ثبت و گزارش گیری حوادث جاده ای است که از طریق سامانه های مختلف، امکان ارتباط و هماهنگی بین ارگانها و سازمانهای مرتبط را برقرار می نماید.
-روند اطلاع رسانی از تماس یک شخص یا گزارش گشت آغاز و با اعزام و تکمیل گزارش گروههای امداد پایان می یابد.پس از آن در مرحله بعدی، نسبت به ثبت، تحلیل و گزارش گیری حوادث اقدام می شود. به توسط این سامانه ارگانهای مسئول نظیروزارت مسکن،راه و شهرسازی می توانند به اطلاعات آماری و تحلیلی ارزشمندی به صورت online دست یابند که کمک مؤثری به مدیریت ترافیک جاده ای در جهت کاهش علل واقعی حوادث می نماید.

S5 Box