سامانه موقعیت یاب خودرو (AVL)

سامانه موقعیت یاب خودرو

  • سامانه موقعیت یاب جهانی avl
  • سامانه موقعیت یاب جهانی avl
  • سامانه موقعیت یاب جهانی avl

استفاده از فن آوری GPS(Global Positioning System) يا "سامانه موقعيت ياب جهاني" روز به روز گسترش وعموميت بيشتری مي يابد. صرف نظر از كاربردهای نظامي، استفاده از "موقعيت جغرافيايي" يكي ازبهترين و كارآمد ترين روشها در امر ناوبری هوايي و دريايي و همچنين كنترل و ردیابی خودروها مي باشد.
دستگاه AVL(Automatic Vehicle Locator )اطلاعات مربوط به موقعيت جغرافيايي، سرعت وزمان حرکت خودرو رااز طريق ماهواره دريافت كرده و درحافظه خود ذخيره مينمايد. اين اطلاعات از طريق سرويس GPRS به سرور مركزی ارسال شده و در نهايت توسط نرم افـزارهای كامپيوتـری پـردازش و مسير حركت خودرو روی نقشه نمايش داده ميشود. همچنين اين سيستم ميتواند با ارسال SMS موقعيت فعلي خودرو را اطلاع دهد.

كاربردها :
* رديابي و كنترل مسير خودروهای شخصي
* رديابي و كنترل مسير خودروهای مسافربری درون شهري(تاكسي و اتوبوس)
* رديابي و كنترل سرعت و توقف انواع خودروهای مسا فربری برون شهري (سواریها و اتوبوس)
* نظارت بر تردد انواع خودروهای خدمات رساني(پليس ، آتش نشاني ، آمبولانس)
* نظارت و كنترل مسير و توقف خودروهای باربری ( تريلر ، كاميون و....)
* نظارت و كنترل مسير و توقف خودروهای شركت های خصوصي و دولتي

S5 Box