سامانه کنترل هوشمند طرح ترافیک

سامانه کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک

در این سامانه با بکارگیری دوربین های نظارتی و نرم افزارهای تشخیص پلاک خوردو( OCR ) ، محدوده های طرح ترافیک بصورت مکانیزه کنترل می گردد.از مزایا و امکانات این سامانه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
*امکان حذف نیروی انسانی جهت ثبت تخلف ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک
*کاهش خطای انسانی و افزایش بهره وری
*پلاک خوانی دائمی وسایل نقلیه عبوری در تمام طول مدت شبانه روز
*مدیریت قوی و یکپارچه بر زمانبندی طرح ترافیک.
*اندازه گیری مدت زمان حضور خودروها در محدوده طرح ترافیک
*سنجش تعداد خودروهای مجاز و غیر مجاز حاضر در محدوده طرح ترافیک
*رد یابی خودروهای سرقتی و یا تحت تعقیب در محدوده طرح ترافیک
*دسته بندی خودروهای عمومی، دولتی و شخصی
*امکان تهیه گزارش های متنوع آماری

S5 Box