سامانه ثبت تخلف

سامانه ثبت تخلف

در این سامانه، با بکارگیری دوربین های ثبت سرعت و سنسورهای مناسب، امکان جمع آوری اطلاعات ذیل فراهم می گردد:
*تعداد تردد وسایل نقلیه
*کلاس وسایل نقلیه عبوری (Classification)
*سرعت وسایل نقلیه(سرعت لحظه ای و سرعت متوسط)
*تشخیص پلاک خودروهای عبوری با استفاده از سامانه OCR (تشخیص متن در تصویر )
*فاصله طولی وسایل نقلیه از یکدیگر (Head way)
*تاریخ و زمان عبور هر یک از خودروها

-موارد ذیل برخی از کاربردهای این سامانه می باشند:
*بدست آوردن پارامترهای مورد نیاز جهت مطالعات ترافیکی محورهای مواصلاتی
*نظارت و کنترل سرعت وسائط نقلیه
*تشخیص پلاک خودروهای متخلف و صدور قبض جریمه
*ارائه زمان سفر
*ارائه گزارشهای آماری متنوع ترافیکی

S5 Box