سامانه توزین عین حرکت (WIM)

سیستم های سنجش وزن در حال حرکت (WIM)

تابلوهای پیام رسان متغیر

سامانه های توزین حین حرکت ،قابلیت اندازه گیری وزن وسایل نقلیه را بدون نیاز به توقف آنها دارند و عمده ترین اهداف بکارگیری این سامانه ها، جلوگیری از تخریب راهها و اعمال مقررات و جمع آوری اطلاعات ترافیکی است.
-برخی از امکانات و اطلاعات قابل حصول از این سامانه عبارتند از:
*وزن کل و وزن توزیع شده روی هر یک از محورهای وسایل نقلیه عبوری
*کلاس و نوع وسیله نقلیه عبوری(Classification)
*امکان تشخیص پلاک خودروهای متخلف با استفاده از سامانه OCR (تشخیص متن در تصویر)
*فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر(Headway)
*سرعت وسایل نقلیه عبوری
*تاریخ و زمان خودروهای عبوری
*ثبت تصویر خودروهای متخلف
*صدور قبض جریمه برای وسایل نقلیه متخلف

S5 Box